ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียน
July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5552200
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
3959
4147
72557
5552200
Your IP: 100.28.0.143
Server Time: 2024-07-15 15:41:17

ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียน

 เอกสารเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคพังงา ปีการศึกษา 2556

 

 

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคพังงา  
อ. จันทิมา ยงยุทธ
ดาวน์โหลด
2. การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์

อ. บังอร  ดำด้วงโรม
ดาวน์โหลด
3. การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบ
การสอนวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1007
สาขาวิชาเครื่อง
มือกลและซ่อมบำรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) พ.ศ. 2545(ปรับปรุง 2546)
อ. วานิช      เพชรวิเชียร

ดาวน์โหลด
4. การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง
ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อ. ณรงค์ นวลเอียด

ดาวน์โหลด
5. การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง
“ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย”
ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การก่อสร้าง เครื่องกล (ทวิภาคี)
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ. วัลภา พฤติธรรมกุล

ดาวน์โหลด
6. การสร้างและการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่อง
ส่งวิทยุและสายอากาศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
(ปรับปรุง 2546)

อ. ณรงค์  นวลศรีทอง

ดาวน์โหลด
7. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรม ฯ
อ. บังอร  ดำด้วงโรม
ดาวน์โหลด
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต1 เลขที่ 326 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา โทร.076-412-077 , 076-413-582 โทรสาร.076-412-045
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 เลขที่ 88/2 หมู่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000