ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

 


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพังงา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผุู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่มาตรวจราชการ

และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมชงโค วิทยาลัยเทคนิคพังงา

โอกาสนี้นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา รายงานมาตรการการจัดการเรียน

การสอนในสภาวะโรคระบาดโควิด 19 ของอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา ต่อ ท่านวัลลพ สงวนนาม

และคณะ และหารือแนวทางในการแก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนและดูและ นักเรียน นักศึกษา

ในกรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำอยู่หอพัก หรือทำกิจกรรมที่จำเป็นภายใต้สถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)