พันธกิจ
October 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
3353808
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
521
939
21123
3353808
Your IP: 3.236.218.88
Server Time: 2021-10-17 17:07:59

พันธกิจ

 

พันธกิจ
 

พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

        กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

                1.1.1  เป้าประสงค์

                นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

        กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

                1.2.1  เป้าประสงค์

                มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

 

พันธกิจที่ 2   พัฒนาครูให้มีสมรรถนะ

        กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

                2.1.1  เป้าประสงค์

                ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจที่ 3   สร้างนวัตกรรมและการบริการสู่สังคม

        กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย ของครู และผู้เรียน

                3.1.1  เป้าประสงค์

                มีการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยของครูและผู้เรียนผลงานมีคุณภาพและมีประโยชน์

        กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการบริการวิชาการและบริการสังคมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

      ศึกษา และผู้เรียน

                3.2.1  เป้าประสงค์

                ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม กิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และมีนวัตกรรมในการบริการ

 

พันธกิจที่ 4   สร้างพันธมิตรร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

        กลยุทธ์ที่  1  สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

                4.1.1  ภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจที่ 5    พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

        กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                5.1.1  เป้าประสงค์

                พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด สะดวก สบาย ร่มรื่น และทันสมัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

326 วิทยาลัยเทคนิคพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา โทร.076-412-077 โทรสาร.076-412-045